Din kundkorg

På Picsmart behandlar vi vissa personuppgifter. I den här policyn förklarar vi hur och varför vi samlar in, lagrar, bearbetar och delar dina personuppgifter. I denna policy informerar vi dig också om dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som samlas in eller ges till oss från dig. 

För mer information om vilka cookies vi använder och tillåter från tredje part, vänligen se vår Cookie Policy. För mer information om de tjänster vi tillhandahåller, vänligen se våra Allmänna villkor. 

1. Om integritetspolicyn

Denna integritetspolicy gäller för alla tjänster från Picsmart, oavsett om du besöker vår webbplats, köper och/eller använder våra produkter och/eller tjänster (nedan kallade ”Tjänster”) eller när du i övrigt har kontakt med oss.  

Vår användning av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, även känt som den allmänna förordningen om data skydd (nedan kallad ”GDPR”).

I denna Integritetspolicy ska terminologin ha samma innebörd som i artikel 4 i GDPR. 

Ord som börjar med en versal, såsom t.ex. ”Avtal”, definieras i våra Allmänna villkor och har den innebörd som däri tilldelats dem även i denna integritetspolicy, om inte däri definierat, gäller de definitioner som anges häri.

2. Vår behandling av dina personuppgifter

Våra Tjänster tillhandahålls av Picsmart AB, 559057-7655 , Frihamnsgatan 50, 115 56 Stockholm, Sverige (nedan kallad ”Leverantören”). Leverantören är ”personuppgiftsansvarig” av personuppgifter som Picsmart behandlar, såvida vi inte meddelar dig annat.

För att kunna tillhandahålla våra Tjänster behandlar vi dina personuppgifter enligt vad som framgår i denna integritetspolicy. En del av vår användning kan regleras av dig i dina valda sekretessinställningar i din webbläsare. 

2.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande personuppgifter om dig och, i förekommande fall, dina fysiska representanter:

2.2. Varför och hur länge bearbetar vi data?

Vi behandlar personuppgifter i syfte att: 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som krävs enligt lag eller, om tillämpligt, för den tid vi behöver det för det ändamål som det behandlas för. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas eller bli anonymiserade. 

2.3. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Vi stöder vår behandling på följande rättsliga  grunder, som är tillämpliga antingen enskilt eller tillsammans:

2.4. Med vem och var delar vi dina personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter internt och med utvalda tredje parter, till exempel tjänsteleverantörer, underleverantörer och andra tredje parter samt i händelse av företagsöverlåtelser eller enligt juridiska åligganden. 

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES består av länder i Europeiska unionen, Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge: de anses ha motsvarande lagstiftning när det gäller dataskydd och sekretess.  Denna typ av dataöverföring kan inträffa om våra servrar (d.v.s. där vi lagrar data) eller våra leverantörer och tjänsteleverantörer är baserade utanför EES, eller om du använder våra tjänster och produkter när du besöker länder utanför detta område.

För närvarande delar vi data med:

3. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi granskar och förbättrar kontinuerligt våra skyddsåtgärder för dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust, avslöjande eller förstörelse.  

På Picsmart har endast behörig personal som behöver använda till dina personuppgifter i sina arbetsuppgifter tillgång till dina personuppgifter. Vi använder kryptering och håller koll på rekommenderade säkerhetsåtgärder med avseende på vår specifika miljö och är regelbundet granska vår miljö för att se till att den är uppdaterad med den senaste versionen och patchar. 

Om vi överför personuppgifter till ett land utanför EES kommer vi att se till att din information är ordentligt skyddad. Vi kommer alltid att se till att det finns ett korrekt juridiskt avtal som täcker dataöverföringen. Dessutom, om landet inte anses ha lagar som är likvärdiga med EU: s dataskyddsstandard kommer vi att be den tredje parten att ingå ett juridiskt avtal som återspeglar dessa standarder. I tillämpliga fall använder vi de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och förlitar sig vidare på Europeiska kommissionens rekommendationer om erforderliga mätningar för överföring av personuppgifter till vissa länder utanför EES.

Vi vill informera er om att kommunikation över Internet (t. ex. e-post) inte är säker om den inte har krypterats. Ett e-postmeddelande kan passera flera olika länder innan det levereras, eftersom det är så internet är uppbyggt. 

Vi vill också upplysa om att ingen metod för överföring av data via Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera absolut säkerhet.

Vi tar inte ansvar för obehörig åtkomst eller förlust av personlig information som ligger utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till länkar till tredje mans webbplatser, plugin-program eller innehåll från tredje part. Vi tar inte ansvar för säkerheten och innehållet på någon tredje parts webbplatser. Detsamma gäller för webbplatser eller innehåll från tredje part som du ansluter till med våra produkter och tjänster. Sociala plug-ins och sociala applikationer drivs av det sociala nätverket själva och lyder under deras egna användningsvillkor och policyer för sekretess och cookies. 

4. Barns integritet

Våra Tjänster är inte riktade till personer under 13 år och vi samlar inte medvetet in och/eller behandlar personuppgifter för barn under 13 år. Om så sker kommer vi att vidta åtgärder och ta bort dessa data när det kommer till vår kännedom.

Om du vill använda våra Tjänster och är mellan 13 – 18 år, vänligen be dina vårdnadshavare kontakta oss om du inte förstår denna integritetspolicy. 

5. Dina rättigheter enligt GDPR

Under GDPR har du rätt till:

Du har rätt att, en gång om året, efter en skriftlig och undertecknad begäran får en kopia av dina personuppgifter vi bearbetar. 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, har ett klagomål eller en begäran, eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning till någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

Adress: Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm,  Sverige

Email: info@picsmart.se

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och vi inte kunde hjälpa dig, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Deras uppgifter finns på  https://www.Datainspektionen.se eller kontakta dem via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller via e-post på Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sweden.   

6. Ändringar i denna Integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras och uppdateras från tid till annan. Om några väsentliga förändringar görs, kommer vi att informera våra registrerade användare och den nya versionen kommer att publiceras på denna sida. Tillse att du regelbundet kontrollerar att du har den aktuella versionen. Om du upptäcker att någon av våra ändringar eller uppdateringar inte är acceptabelt måste du sluta använda våra Tjänster och informera oss om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 6 december 2019.